• اهواز كيانپارس بين خيابان يك و ميهن غربي . مجتمع چمران طبقه ١ واحد ١
  • 061-33378444
  • [email protected]

اخذ کره ی جنوبی

مدارک مورد نیاز سفارت کره جنوبی

*کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه

 (1 اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه هایقبلی و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم

الف( مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاریخ ورود.

ب( ارائه گذرنامه جداگانه برای هرنفرالزامیاست.

(2 6 قطعه عکس 4* 3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کاملا مًشخص باشد،

حداکثر برای 6 ماه اخیر )عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد.(

( 3اصل و ترجمه شناسنامه و کارت ملی به همراه کپی از کلیه صفحات آن

4) اصل گواهی تمکن حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر یک هفته

قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشد.

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 300/000/000 ريال باشد.

(5 اصل و ترجمه مدارک شغلی:

الف( پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان و کارت نظام پزشکی )پروانه دائم پزشکی اختیاری است(

ب( وکلا: پروانه وکالت.

ج( مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی

وتاییدیه مرخصی و )سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان اختیاری است(

د( بازنشست هها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه( مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق ) سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان اختیاری است.(

و( در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات.

ی( معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوق) سابقه بیمه تامین

اجتماعی با مهر سازمان اختیاری است(

ز( دانش آموزان، دانشجویان، ) اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل (

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه

کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامیم یباشد.

 (6 برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر میکنند، رضایتنامه محضری الزامیاست و نیاز به ترجمه به زبان

انگلیسی دارد.

7 ) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانمهای خانه دار.

*تکمیل فرم مشخصات فردی

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.

* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500/000/000 ريال در وجه آژانس جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات

که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقبا اعام میگردد.

* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگۀ A4 و در یک نسخه ارائه شود.

لازم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها

جهت اخذ ویزا الزامیمی باشد .