• اهواز كيانپارس بين خيابان يك و ميهن غربي . مجتمع چمران طبقه ١ واحد ١
  • 061-33378444
  • [email protected]

اخذ ویزای فرانسه

مدارك مورد نیاز سفارت فرانسه


کلیه مدارك نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تایید دادگستري و امور خارجه
(1
اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی
الف) مدت اعتبار حداقل 6ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صحفه سفید روبروی هم
ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.
6 (2
قطعه عکس 3/5* 4/5رنگی ، تمام رخ با زمینه سفید، کاملاً از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک ، گردي صورت کاملاً مشخص باشد، )عکس با پاسپورت و
ویزاهاي قبلی یکی نباشد.(
(3
اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.
(4
اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 20روز قبل از تاریخ تحویل مدارك به سفارت
باشد و سایز پرینت بانکی A4باشد.
الف) حسابهاي جاري: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی
ب) گواهی تمکن براي سپردههاي بانکی به زبان انگلیسی و به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضاء بانک
*
باید حداقل موجودي حساب یا سپرده براي هر نفر 500/000/000ریال باشد.
(5
اصل سند مالکیت.
(6
اصل و ترجمه مدارك شغلی
الف)پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان ، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی
ب) وکلا: پروانه وکالت.
ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی ، و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و سابقه
بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و سه فیش آخر حقوق
د) بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.
ه)مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر از شرکت مربوطه به همراه
سه فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات.
ی) معلمان ، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق
دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر به همراه 3فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل نامۀ اشتغال به تحصیل (
*
جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامۀ اشتغال به تحصیل، ارائه اصل رضایت نامه
کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.
(7
براي فرزندان زیر 18سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر می کنند رضایت نامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان انگلیسی دارد.
(8
اصل و ترجمه مدارك شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.
*
تکمیل فرم مشخصات فردي


*
حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاري در سفارت الزامی میباشد.

* مدارك تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.
*
چک رمزدار یا ضمانت نامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ریال در وجه آژانس  جهت ضمانت حسن اجراي تعهدات که پس از بررسی
مدارك در صورت نیاز به ضمانت هاي بیشتر متعاقباً اعلام میگردد.
* کلیه مدارك نیاز به 2 سري کپی در برگۀ 4A دارند
لازم بذکر است با توجه به مدارك ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارك دیگري از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی
می باشد.